509px-Herb Polski m

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY

O NAS

 

strona internetowa w przebudowie

 

„Wartość człowieka jest najcenniejszą wartością świata.” 

/ M. Grzegorzewska /

 

Witamy na oficjalnej stronie internetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego.

Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Przysposabiająca do Pracy
Oddziały Zamiejscowe w Kamieniu Kraj.
Oddziały Zamiejscowe Szkoły Podstawowej, Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Więcborku.

 

Główne założenia pracy naszego ośrodka:
- szkoła z dzieckiem i dla dziecka,
- szkoła otwarta i przyjazna, wspierająca i bezpieczna,
- szkoła realizująca potrzeby uczniów.

 

Ośrodek z pozoru wydaje się niewielki, ale od lat tętni życiem.

Aktualnie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sępólnie Krajeńskim zorganizowany jest w trzech placówkach:
a) szkoła podstawowa, szkoła przysposabiająca do pracy, internat – w Sępólnie Kraj. (9 oddziałów),
b) szkoła podstawowa, szkoła przysposabiająca do pracy – w Więcborku (3 oddziały),
c) grupy rewalidacyjno – wychowawcze – w Kamieniu Kraj. (2 oddziały).
 
Placówka liczy łącznie:
- 11 oddziałów szkoły podstawowej,
- 4 oddziały szkoły przysposabiającej do pracy,
- 2 grupy rewalidacyjno – wychowawcze,
- internat (16 miejsc),(1 grupa wychowawcza)
- 13 uczniów nauczanych indywidualnie w domu.
 
W ofercie zajęć pozalekcyjnych znajdują się:
- zajęcia sportowe,
- zajęcia turystyki rowerowej i pieszej,
- zajęcia tańca nowoczesnego,
- zajęcia teatralne,
- zajęcia plastyczne i techniczne,
- biblioterapia, koła przedmiotowe,

Ośrodek maksymalnie wykorzystuje indywidualne możliwości uczniów, kreuje i uaktywnia, wspiera, rozwija zdolności i zainteresowania. Uczniowie uczestniczą w licznych konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych, przeglądach artystycznych, wystawach i konkursach plastycznych, konkursach grafiki komputerowej o zasięgu lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Biorą udział w wycieczkach, zlotach, biwakach. Współtworzą bogate życie kulturalne szkoły: organizują uroczystości, konkursy, spotkania, debaty uczniowskie, imprezy integracyjne. Realizują ogólnopolskie programy bezpieczeństwa, wartości itp. Uczestniczą w projektach edukacyjnych.
Aktywnie działa w niej Samorząd Uczniowski, biblioteka szkolna, drużyna harcerska Nieprzetartego Szlaku „ Słoneczni", klub sportowy „Herkules", których praca wspierana jest przez Dyrektora i Radę Pedagogiczną. Dzięki wzajemnej współpracy szkoła osiąga wiele sukcesów. Co roku uczniowie uczestniczą w różnych Przeglądach Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży zdobywając wyróżnienia i nagrody za prace plastyczne, przedstawienia teatralne, występy wokalne i recytatorskie.
Od kilkunastu lat ukazuje się gazeta „Szkolny Kogel-Mogel". Daje ona szanse na prezentacje umiejętności literackich zespołowi redakcyjnemu, który tworzą nauczyciele,członkowie Samorządu Uczniowskiego oraz wszystkim tym, którzy pragną współredagować pismo. Uczniowie biorą udział w szeregu akcjach prowadzonych przez różnego rodzaju instytucje np. MONAR - „Gwieździsty Szlak Czystych Serc", Fundacja „Wszystko dla Dzieci". Istniejąca w szkole drużyna harcerska NS „Słoneczni" daje naszej młodzieży możliwość zwiedzenia dalszych zakątków kraju , integrowanie się ze środowiskiem oraz nabywania i poszerzania umiejętności życia codziennego. Istniejący przy szkole Uczniowski Klub Sportowy „Herkules", zrzesza w swoich szeregach dzieci i młodzież niepełnosprawną intelektualnie z całego powiatu.

W czasie zajęć panują bezpieczne i optymalne warunki do nauki, rewalidacji i procesu wychowawczego. Dla poprawy efektów wychowawczych szkoła tworzy system oddziaływań na ucznia i jego rodzinę w oparciu o współpracę z rodzicami, placówkami pomocowymi tj. OPS, PCPR, kuratorzy sądowi, dzielnicowi, zespoły interdyscyplinarne powołane przy burmistrzach Sępólna Kraj., Więcborka, Kamienia Kraj.

W szerokim kontekście osiągnięć wychowawczych można uznać:
- udział uczniów w cyklicznych debatach całej społeczności szkolnej, na których realizowane są zagadnienia programów ogólnopolskich „Bezpieczna Szkoła”, „Szkoła bez przemocy”, „Szkoła z charakterem”,
- realizowanie od 1994r. programów „Spójrz inaczej”, „Drugi elementarz czyli program 7 kroków” zmodyfikowanych i dostosowanych do możliwości uczniów,
- wykorzystywanie przez pedagogów szkolnych (Sępólno, Więcbork) elementów socjoterapii, elementów programu stymulacji twórczego myślenia dzieci i młodzieży, zmodyfikowanych do pracy z niepełnosprawnymi intelektualnie,
- reagowanie na nieprawidłowości zgodnie ze szkolną procedurą postępowania,
- oddziaływanie systemowe na ucznia, rodziców, rodzinę,
- organizowanie dodatkowych atrakcji w życiu szkolnym, integrujących uczniów (wycieczki rowerowe, biwaki socjoterapeutyczne, imprezy okolicznościowe, imprezy edukacyjne rozszerzające wiedzę, E-teatr, „kawiarenka dyskusyjna”, redagowanie szkolnego miesięcznika „KOGEL-MOGEL”, imprezy sportowe i rekreacyjne itd.).
 
Ośrodek zapewnia opiekę i harmonijny rozwój psychofizyczny uczniów także poprzez liczne działania prozdrowotne np.:
- realizowanie szkolnego programu przeciwdziałania uzależnieniom (szkolenia dla nauczycieli, rodziców, zajęcia z uczniami),
- pogadanki ze specjalistami w dziedzinie dietetyki, pracownikami SANEPID-u,
- zdrowe żywienie w stołówce szkolnej,
- nieodpłatna herbata dla uczniów na przerwie śniadaniowej (finansowana przez nauczycieli i pracowników, rodziców, ofiarodawców),
- wycieczki rowerowe członków klubu turystyki rowerowej (zwiedzanie zabytków historycznych, rezerwatów i pomników przyrody najbliższej okolicy), wycieczki krajoznawcze po regionie, obozy sportowe, biwaki z programem profilaktycznym i socjoterapeutycznym,
- udział w ogólnopolskim programie: "Program dla szkół", „Śniadanie Daje Moc”.

W placówce aktywnie działa Rada Rodziców, wspomagająca realizację statutowych zadań. W roku 2002 powstała Grupa Wsparcia dla Rodziców, dla której szkoła oferuje liczne prelekcje i spotkania ze specjalistami.
Dla uczniów spoza Sępólna gwarantujemy zakwaterowanie w internacie.

 

Dewizą naszego ośrodka jest hasło:

„Nie jesteśmy inni, jesteśmy sprawni inaczej.

Pragniemy współistnieć z godnością i na równych prawach.”

 

ddddddddddddddddddddd